Sjukskrivningar och hörselskador orsakade av buller är fler än vad många känner till. Bullerrelaterade sjukskrivningar har legat högt under hela 2000-talet med runt 1000 stycken per år och statistiken toppas av industrimiljöer. Men vinsterna med minskade bullernivåer är många. Vi listar hur du ska gå till väga för att förbättra statistiken.

 1. Lita inte på örat – mät!

Med buller menar Arbetsmiljöverket allt oönskat ljud på arbetsplatsen. Det är alltså inte bara höga ljudnivåer som ingår i problembilden. En surrande maskin, vinande ventilation eller pratande kollegor ger inga toppar på decibelmätaren, men bidrar till en dålig ljudmiljö som i längden påverkar personalens prestationer och välbefinnande. Bullrets skadliga inverkan beror både på decibelnivå och hur länge vi utsätts för det.
Det kan alltså vara svårt att bara med örat avgöra om du är omgiven av skadligt buller eller inte. Så lita inte bara på det du själv uppfattar, utan var noggrann med att mäta decibelnivån.


2. Håll koll på vilka värden som gäller

Enligt arbetsmiljölagen får den dagliga bullerexponeringsnivån, dvs konstant närvarande ljud inte överstiga 85 dB och inom EU jobbar man för ett gränsvärde på 80 dB. Ligger man över dessa värden har man överskridit ett Insatsvärde, dvs när åtgärder måste vidtas. Man kan dämpa bullerkällan eller tillse att riktiga hörselskydd finns tillgängliga på korrekt sätt.
Vidare får kortvarig ljudnivå av skadliga frekvenser, så kallad A-vägd ljudtrycksnivå, aldrig överstiga 115 dB. Och den totala ljudnivån, mätt på alla frekvenser, får inte överstiga 135 dB. Ligger man över dessa har man passerat ett gränsvärde och får inte fortsätta verksamheten om detta inte åtgärdas. Här måste bullernivån i lokalen minskas, hörselskydd räcker inte.
Skadligt buller är en mix av buller som överstiger 85 dB och hur länge man vistas i detta buller. Om man kommer över 85 dB någon gång under arbetsdagen så befinner man sig i riskzonen för hörselskador. Det gäller för arbetsgivaren att ha koll på den dagliga bullerdosen som medarbetarna utsätts för. Skulle insatsvärden eller gränsvärden överstigas är man skyldig att vidta åtgärder.


3. Gör riskbedömningar och regelbundna kontroller

För att undvika hörselskador är det viktigt att redan innan problemen uppstår se över sina bullernivåer. Gör en riskbedömning där du analyserar hur stor sannolikheten är för att olyckor inträffar, samt hur stora konsekvenserna blir.
För att se till att riskerna inte ökar och att åtgärder ger resultat bör du också göra regelbundna kontroller. Ett bra tillvägagångssätt är att med jämna mellanrum mäta ljudnivåerna.


4. Informera och utbilda medarbetarna

Om bullret överstiger något av insats- eller gränsvärdena 85, 115 eller 135 dB beroende på bullertyp är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda om följande:

  • Riskerna med att utsättas för buller
  • Åtgärderna man planerar att vidta för att minska eller ta bort bullret
  • Insats- och gränsvärden
  • Resultat av riskbedömningar och mätningar
  • Korrekt användning av hörselskydd
  • Nyttan med att rapportera hörselskador

På Gigant har vi kunskapen och verktygen för hur du reducerar problemen med buller.
Ladda ner vår guide ”Mindre buller" för att komma igång.

Vilket behov har ni?

Gigant bullerdämpande kontorsvägg 50 mm

Gigant bullerdämpande kontorsvägg 50 mm

Art.no. 535326 {{'2350,000000000' | currency: ' kr'}}
Gigant Avskärmningsvägg

Gigant Avskärmningsvägg

Art.no. 535306 {{'2920,000000000' | currency: ' kr'}}