Buller ett utbrett arbetsmiljöproblem

Buller ett utbrett arbetsmiljöproblem

Visste du att mer än bara höga ljudnivåer räknas som buller? Med buller menar Arbetsmiljöverket allt oönskat ljud på arbetsplatsen. En surrande maskin, vinande ventilation och pratande kollegor ger inga toppar på decibelmätaren, men bidrar till en dålig ljudmiljö som i längden påverkar personalens prestationer och välbefinnande. Bullrets skadliga inverkan beror både på decibelnivå och hur länge vi utsätts för det.

Minskat buller – positivt för resultatet

Olika former av buller gör att det finns ett brett spektrum av hälsoproblem, från nedsatt hörsel till tinnitus och ljudöverkänslighet. Bullriga miljöer leder också till sämre arbetsprestation, stress, trötthet och irritation. Mycket beror på att kommunikationen mellan medarbetarna blir sämre till följd av de höga bullernivåerna. De hör inte varandra, vilket leder till fler misstag men också onödiga risker och olyckor.

Buller är ett problem som drabbar både enskilda medarbetare och hela organisationen, men det finns mycket att vinna på att dämpa bullret. Arbetsplatser som gör något åt ljudet minskar inte bara sjukskrivningarna, utan jobbar också mer effektivt, gör färre fel och kommunicerar bättre.

För att lära dig mer om vanliga problem och om hur du kommer till rätta med dem, läs Gigants whitepaper ”Så minskas hörselskadorna”.

En del i arbetsmiljöansvaret

Som arbetsgivare har du ett ansvar för arbetsmiljön och bör arbeta systematiskt för en hälsosam ljudmiljö. För att hitta en bra nivå för er arbetsplats finns flera faktorer att ta hänsyn till – och flera möjliga lösningar. I beräkningarna ingår vilken typ av arbete det är, hur arbetsplatsen ser ut och att olika personer är olika ljudkänsliga. Gigant guidar er genom problembilden till en godkänd lösning.

Hur kan du förbättra ljudnivåerna på din arbetsplats?

En väl grundad metod

För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar dina bullerproblem, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.

Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att minska sjukfrånvaron och bli mer lönsam.

Vill du komma igång med att minska bullret på din arbetsplats? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer.