Höj effektiviteten med bra materialhantering

Höj effektiviteten med bra materialhantering

Materialhanteringen har stor betydelse för effektiviteten och konkurrenskraften. Ett steg på vägen mot morgondagens arbetsplats är att ha en materialhantering som ständigt förbättras och arbetsplatsutrustning som förenklar och förbättrar materialhanteringen. På Gigant har vi kunskapen för hur du höjer effektiviteten i produktionen med hjälp av materialhantering.

Minska olycksrisken med automatisering

Hantering och transport av material från råvara till färdig produkt inom organisationen, utgör en kritisk aktivitet för leveransservice och effektivitet. Idag är manuell hantering vanligt förekommande, vilket innefattar att bära, skjuta, dra eller lyfta ett föremål. Enligt Arbetsmiljöverket bör dock manuell hantering undvikas då det medför risk vid skador, såväl vid för tungt som vid repetitivt arbete.
Det manuella arbetet kan reduceras med hjälp av anpassade lastbärare som dessutom kan skydda produkter och omgivning. Ett minskat manuellt arbete är också ett lyft för ergonomin, vilket minskar risken för förslitningsskador eller liknande. På lång sikt kan en förbättrad ergonomi också ha positiv påverkan på effektiviteten, tack vare färre olyckor, färre sjukskrivningar och piggare och friskare medarbetare. I ämnet finns mycket kunskap och verktyg, men trots detta fortsätter antalet anmälningar att öka där bristande ergonomi bedöms vara orsaken.

Kartlägg riskerna och förebygg innan olyckan är framme

En stor del i arbetet med effektivare och säkrare materialhantering handlar om att ha rätt förutsättningar, men också att ha koll på vilka risker som finns. Du bör se över hur hanteringen sker idag och var det skulle kunna brista. Se över att verktygen matchar det arbete som ska utföras, att det inte medför risker för ergonomin och att hanteringen inte innebär ett hinder för produktionen.

Ett lyft för resultatet

Materialhantering påstås stå för 30-70 % av kostnaderna i en produktion och kan enligt studier stå för upp emot 80 % av produktionens totala aktivitet. Målet med materialhantering är att effektivisera, helst eliminera, förflyttningar och hantering av material. Men att eliminera all materialhantering ur en verksamhet är praktiskt omöjligt. Istället ska det ske kontinuerlig förbättring och genom att ge rätt förutsättningar kan materialhanteringen, och därmed företaget, öka dess effektivitet till följd av ett högt resursutnyttjande.

En väl grundad metod

För att hitta bästa möjliga lösning arbetar vi efter Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett kartlägger vi vilka problem och behov som är tydligast på din arbetsplats. I steg två tar vi fram de lösningar som bäst optimerar din materialhantering, och i steg tre driftsätts detta och följs upp.
Med hjälp av Gigantmodellen säkerställer vi att du får den lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att minska sjukfrånvaron och bli mer lönsam.
Vill du komma igång med att effektivisera din produktion med hjälp av förbättrad materialhantering? Vi har sammanställt en rad värdefulla tips för hur du går till väga. Ladda ner någon av våra resurser och läs mer.