Riskbedömning med lyftanordningar – viktigt för säkerheten

En gemensam nämnare för många lyftrelaterade olyckor är bristande riskbedömning. Att kontinuerligt jobba med riskbedömningar och ha ett stort säkerhetsmedvetande är alltså av stor vikt när du arbetar med någon typ av lyftanordning. Vi har samlat några tips för vad som är bra att tänka på i samband med riskbedömningar.


Fast/mobil lyftanordning


Om man använder en fast lyftanordning sker vanligen en typ av lyft och i samma typ av miljö. Då behöver man göra en grundlig riskbedömning innan anordningen börjar användas, för att sedan regelbundet kontrollera den. Ska man sedan använda samma utrustning för en annan typ av lyft behöver man helst göra en ny riskbedömning.

Använder du däremot en mobil anordning behöver du istället göra en ny riskbedömning vid varje tillfälle, eftersom lyften kan se väldigt olika ut.


När, hur och vem


För att riskbedömning inte ska falla mellan stolarna är det viktigt att sätta upp rutiner för hur ofta de ska göras, på vilket sätt de görs och vem som ansvarar för att det blir gjort. Dessutom behöver den som ansvarar för riskbedömningen ha rätt underlag, så som sammanställningar av kontroller och besiktningar, samt information om hur lång tid anordningen varit i bruk, detta för att kunna få med slitage i bedömningen, och kanske framför allt osynligt slitage – förslitningar som inte alltid syns men som exempelvis kan leda till att material brister även fast utrustningen används på rätt sätt.

Sätt upp tydliga rutiner och arbeta kontinuerligt för att se till att de efterlevs. Många olyckor beror på slarv med säkerhetsrutiner och ett dåligt säkerhetsmedvetande. För att lyckas hela vägen måste man därför se till att all berörd personal har rätt kunskaper och säkerhetsrutinerna tillämpas. Det handlar kort sagt om att skapa en säkerhetsmedveten kultur på företaget.


Vad du behöver titta på i din bedömning


I AFS 2006:6 har Arbetsmiljöverket samlat regler för hur riskbedömningen ska gå till. Här finns bland annat kravet på att lyftanordningar och lyftredskap bara får användas av personer med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper på området. Man har även summerat några punkter som särskilt bör uppmärksammas, så som lyftanordningens stabilitet vid olika mark- och väderförhållanden, tillträde till riskområden och lastkoppling.


I bedömningen bör också vägas in hur erfarna de som utför arbetet är och hur stressade eller trötta de är. Många olyckor sker i slutet av ett arbetspass, strax före en rast eller vid andra tillfällen då den som arbetar tummar på säkerheten. Det är också en förhöjd risk om arbetet skall utföras av nyutbildad och oerfaren personal eller praktikanter.

Lär av tillbuden


När olyckor inträffar utreds de i regel alltid i viss omfattning och åtgärder vidtas som ska förebygga att en liknande olycka inträffar igen. Det är också viktigt att tänka på att även rapportera in tillbud, dvs oönskade händelser som hade kunnat leda till en olycka, för att lära från dem och få med i sin riskbedömning. Åtgärdar man det som orsakat tillbudet så tas också en olycksrisk bort.


Lär dig mer om hur du skapar en säkerhetsmedveten kultur kring lyft på din arbetsplats – ladda ner vårt whitepaper.


Nedladdningsbara resurser


Whitepaper